تبلیغات
دانلود فایل جزوه و کتاب دانشجویی

تحقیق, و, پژوهش-اصول, و, تعریف ,جامعه, شناسی



   
تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی

تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی

این تحقیق در مورد اصول و تعریف جامعه شناسی در 40 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرست
تعریف جامعه شناسی: 5
شناخت جامعه. 5
تعریف جامعه: 6
تقسیمات جامعه شناسی: 6
جامعه شناسی و سایر علوم: 7
تاریخچه. 10
جامعه شناسی شهری.. 11
نگاه اجمالی.. 11
اختصاصات شهر. 12
جامعه شناسی پزشکی.. 13
علل اجتماعی بیماری.. 15
الگوهای اجتماعی بیماری.. 15
انواع مراقبتهای درمانی.. 16
جامعه شناسی روستایی.. 16
تاریخچه جامعه شناسی روستایی.. 17
اهداف جامعه شناسی روستایی.. 17
جامعه شناسی کار. 18
تعریف کار. 19
موضوع جامعه شناسی کار. 19
تعریف جامعه شناسی کار. 20
اتحادیه های کارگری و ستیزه صنعتی.. 20
روان شناسی اجتماعی کار صنعتی.. 20
بیکاری،کار زنان و اقتصاد غیر رسمی.. 21
جامعه شناسی خانواده. 21
ازدواج.. 22
خویشاوندی.. 22
روابط خانوادگی.. 22
تغییرات در الگوههای خانواده در سراسر جهان.. 23
رویه تاریک خانواده. 23
جامعه شناسی انحرافات.. 24
قوانین ،جرایم و مجازاتها 24
تبیین کجروى.. 25
کجروی چیست... 25
میزان جرایم.. 26
مفهوم بیماری روانی.. 26
نظریات و اندیشه های برخی از متفكران و پیش گامان جامعه شناسی: 26
فارابی: 26
ابن خلدون: 27
نظریات اگوست كنت: 28
نظریا ت امیل دور كیم: 30
جامعه شناسی ایستا و پویا: 33
گروه اجتماعی : 34
گروههای غیر ثابت و ناپایدار: 35
گروه مرجع ( داوری) : 36
گروههای فشار: 37
رفتارهای گروهی: 37
عوامل مادی و معنوی در گروه: 38
عوامل از هم پاشیدگی گروه: 38
پایگاه اجتماعی : 39
تحرك اجتماعی: 40
ارزشهای اجتماعی : 40
تعریف جامعه شناسی:
از جامعه شناسی تعریف های گوناگونی بیان شده است و هر یك از اندیشمندان و متفكران اجتماعی با توجه به دیدگاه خود به تعریف جامعه شناسی پرداخته اند اما در یك تعریف كوتاه و خلاصه می توان گفت جامعه شناسی علم مطالعه نهادها- قشرها و گروههای اجتماعی در جهت كشف قوانین بر آنها و درك ویژگیهای حیات اجتماعی و تحولات اجتماعی است لازم به یادآوری : منظور از كشف قوانین یعنی پیدا كردن نسبتا پایدار بین پدیده ها و پدید آمدن شناخت علمی
شناخت جامعه:
در ادامه بحث بی مناسبت نیست كه به شناخت جامعه و اهمیت زندگی در میان انسانها اشاره ای ولی مختصر صورت گیرد.
اگر چه  دانلود فایل




برچسب ها : تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی تحقیق و پژوهش-اصول و تعریف جامعه شناسی این تحقیق در مورد اصول و تعریف جامعه شناسی در 40 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.فهرست تعریف جامعه شناسی: 5 شناخت جامعه. 5 تعریف جامعه: 6 تقسیمات جامعه شناسی: 6 جامعه شناسی و سایر علوم: 7 تاریخچه. 10 جامعه شناسی شهری.. 11 نگاه اجمالی.. 11 اختصاصات شهر. 12 جامعه شناسی پزشکی.. 13 علل اجتماعی بیماری.. 15 الگوهای اجتماعی بیماری.. 15 انواع مراقبتهای درمانی.. 16 جامعه شناسی روستایی.. 16 تاریخچه جامعه شناسی روستایی.. 17 اهداف جامعه شناسی روستایی.. 17 جامعه شناسی کار. 18 تعریف کار. 19 موضوع جامعه شناسی کار. 19 تعریف جامعه شناسی کار. 20 اتحادیه های کارگری و ستیزه صنعتی.. 20 روان شناسی اجتماعی کار صنعتی.. 20 بیکاری , کار زنان و اقتصاد غیر رسمی.. 21 جامعه شناسی خانواده. 21 ازدواج.. 22 خویشاوندی.. 22 روابط خانوادگی.. 22 تغییرات در الگوههای خانواده در سراسر جهان.. 23 رویه تاریک خانواده. 23 جامعه شناسی انحرافات.. 24 قوانین , جرایم و مجازاتها 24 تبیین کجروى.. 25 کجروی چیست... 25 میزان جرایم.. 26 مفهوم بیماری روانی.. 26 نظریات و اندیشه های برخی از متفكران و پیش گامان جامعه شناسی: 26 فارابی: 26 ابن خلدون: 27 نظریات اگوست كنت: 28 نظریا ت امیل دور كیم: 30 جامعه شناسی ایستا و پویا: 33 گروه اجتماعی : 34 گروههای غیر ثابت و ناپایدار: 35 گروه مرجع ( داوری) : 36 گروههای فشار: 37 رفتارهای گروهی: 37 عوامل مادی و معنوی در گروه: 38 عوامل از هم پاشیدگی گروه: 38 پایگاه اجتماعی : 39 تحرك اجتماعی: 40 ارزشهای اجتماعی : 40 تعریف جامعه شناسی: از جامعه شناسی تعریف های گوناگونی بیان شده است و هر یك از اندیشمندان و متفكران اجتماعی با توجه به دیدگاه خود به تعریف جامعه شناسی پرداخته اند اما در یك تعریف كوتاه و خلاصه می توان گفت جامعه شناسی علم مطالعه نهادها- قشرها و گروههای اجتماعی در جهت كشف قوانین بر آنها و درك ویژگیهای حیات اجتماعی و تحولات اجتماعی است لازم به یادآوری : منظور از كشف قوانین یعنی پیدا كردن نسبتا پایدار بین پدیده ها و پدید آمدن شناخت علمی شناخت جامعه: در ادامه بحث بی مناسبت نیست كه به شناخت جامعه و اهمیت زندگی در میان انسانها اشاره ای ولی مختصر صورت گیرد. اگر چه دانلود فایل ,


ادامه مطلب...